NajNákup.sk - porovnanie cien tovarov. Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete
Využite dopravu ZDARMA do konca decembra 2017 pre objednávky od 15,- Eur a platbu vopred.

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP")Základné ustanovenia
 1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy a to medzi predávajúcim  Bibiána Kálnová, 900 54 Jablonové 640, IČO: 41117697, DIČ: 1047411222, zapísaným Okresným úradom Malacky, číslo živnostenského registra: 115-31261, (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim - fyzickou osobou ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (ďalej len „kupujúci“).  Tieto VOP neplatia v prípade, že kupujúci koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti, v týchto prípadoch sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 2. Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, ako aj súvisiacimi predpismi.
 3. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky. Kópiu VOP dostane kupujúci ako prílohu potvrdenia objednávky na zadanú emailovú adresu.
 
Kúpna zmluva
 1. Návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránke www.saporia.sk, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
 2. Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy, budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky. Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.
 3. Uzatvorená zmluva je predávajúcim archivovaná po dobu piatich rokov od jej uzatvorenia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto VOP, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na stránke predávajúceho a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

 Odstúpenie od zmluvy 
 1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzatvorenej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bolo v uvedenej lehote doručené jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy (pričom môže použiť formulár pre odstúpenie od zmluvy, zasielaný e-mailom pri potvrdení objednávky/zmluvy) predávajúcemu. Vyhlásenie môže byť zaslané poštou na adresu predávajúceho alebo aj e-mailom na info@saporia.sk.
 2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu. Tovar zasielajte na adresu Bibiána Kálnová, 900 54 Jablonové č. 640 (tovar neposielajte formou dobierky). Lehota sa považuje sa zachovanú, ak kupujúci odošle tovar späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.
 3. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, nepoškodený, čistý, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal.
 4. Peniaze za vrátený tovar budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru ku kupujúcemu. To sa nevzťahuje na náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť, podľa toho čo nastane skôr.
 5. Kupujúci znáša v súvislosti s odstúpením od zmluvy iba náklady súvisiace s vrátením tovaru.
 6. Ak kupujúci odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil.
 7. V prípade, ak kupujúci nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto VOP, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto VOP kupujúcemu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.
 8. Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne dojednané, nemôže spotrebiteľ odstúpiť od zmlúv:
 • na dodávku tovaru  upraveného podľa priania spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovar, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebovaniu alebo zastaraniu,
 • bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný.
 • na dodávku tovaru, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov - po otvorení originálneho obalu.

Ceny
 1. Všetky ceny sú zmluvné. Ceny sú konečné, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., tie závisia od voľby Kupujúceho v 2.kroku nákupného košíka.
 2. Kúpna cena tovaru bude vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Kupujúci potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.
 3. Všetky akcie platia po vyznačenú dobu alebo do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak. Platnosť akcií je vyznačená v časti "O nákupe" - "Akcie".

 Objednávanie
 1. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou a všetkými ďalšími poplatkami (doprava a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
 2. Po odoslaní objednávky bude objednávka kupujúceho spracovaná a na jeho uvedený e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Na uvedenú e-mailovú adresu kupujúceho budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom objednávky kupujúceho.

 Zrušenie objednávky zo strany kupujúceho

 1. Kupujúci môže objednávku stornovať do 24hodín od jej odoslania predávajúcemu. Objednávku možno zrušiť zaslaním e-mailu na adresu info@saporia.sk, je nutné uviesť číslo objednávky a identifikačné údaje zákazníka.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku v prípadoch, ak je tovar dlhodobo nedostupný u dodávateľa alebo sa už daný výrobok nevyrába. Ak nastane niektorá táto situácia, bude kupujúci informovaný prostredníctvom e-mailu alebo telefónu. Predávajúci sa s kupujúcim dohodne na ďalšom postupe, alebo na zrušenie objednávky.

 Platobné podmienky
 1. Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:
 • platba vopred bankovým prevodom,
 • na dobierku pri doručení tovaru.
Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru na kupujúceho.


Dodacie podmienky
 1. Tovar je možné kupujúcemu zaslať Slovenskou poštou a.s., Depo.sk, Zásielkovňa.sk. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky. Ceny dopravy sú uvedené v časti "Doprava" - "Doprava a dodacie podmienky"
 2. Predávajúci je povinný splniť objednávku a dodať kupujúcemu tovar v lehote najneskôr do 30 dní. Štandardná doba dodania pre tovar skladom je však kratšia a je uvedená v časti "Doprava" - "Doprava a dodacie podmienky"
 
Záručné podmienky
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad. 

Alternatívne riešenie sporov
Nakupujúci (spotrebiteľ) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@saporia.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 
Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
 1. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň čestne prehlasuje, že dáva svoj súhlas predávajúcemu a tretím stranám so spracúvaním jeho osobných údajov a to za účelom uzavretia kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, evidencie kúpnych zmlúv, faktúr a iných dokumentov, ako aj na marketingové účely predávajúceho, pričom predávajúci je oprávnený zasielať kupujúcemu prostredníctvom e-mailu ponuky a informácie marketingového charakteru, súvisiaceho s predmetom podnikania predávajúceho. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho v súlade s ust. § 17 ods. 1 ZnOOÚ. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote jedného mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.
 2. Kupujúci má právo a možnosť aktualizovať osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu, v zákazníckej sekcii, ihneď po prihlásení.
 3. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na účely uvedené v bode 1. tohoto článku, zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené a bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi.
 4. V prípade, že tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).
 5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 1. tohoto článku prostredníctvom týchto sprostredkovateľov:
 • WEXBO s.r.o., Pádivého 687/7 , 911 01 Trenčín, IČO: 46 913 432, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 27261/R
 • Slovenská pošta, a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S
 • DPD SK s.r.o., Technická 7 , 821 04 Bratislava, IČO: 35 834 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 26367/B
 • Zásielkovňa s.r.o., Kopčianska 3954/39, 851 01 Bratislava, IČO: 48 136 999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 105158/B 
 • Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a.s., Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava, IČO: 35 792 281,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, oddiel Sa. vložka č.: 2503/B

Záverečné ustanovenia
 1. Tieto VOP sú platné a účinné od 1.10.2016 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť VOP bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o  štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
 3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.
Orgány dozoru:
Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hl.m. so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, P.O.BOX 26, 820 09 Bratislava 29, odbor hygieny výživy, bezpečnosti potravín a kozmetických výrobkov.
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa.
 Naposledy navštívené
Zatiaľ ste nenavštívili žiaden článok / produkt.