NajNákup.sk - porovnanie cien tovarov. Objavte najlepšie ceny na slovenskom internete
Využite dopravu ZDARMA do konca decembra 2017 pre objednávky od 15,- Eur a platbu vopred.

Reklamačné podmienky

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov
 
Tento reklamačný poriadok bol spracovaný podľa Občianského zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z odpovednosti za chyby (ďalej len „Reklamácie“).

„Predávajúci“ je:  Bibiána Kálnová, 900 54 Jablonové 640, IČO: 41117697, DIČ: 1047411222,  registrovaný na Okresnom úrade Malacky, číslo živnostenského registra: 115-31261

„Kupujúci“ je:  spotrebiteľ (osoba, ktorá nakupuje tovar pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti) a fyzická alebo právnická osoba – podnikateľ, ktorý s predávajúcim uzatvoril zmluvu o kúpe tovaru.

Fyzické a právnické osoby – podnikatelia , ktoré nakupujú tovar na účely ďalšieho predaja berú na vedomie, že vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim – podnikateľom sú upravené Obchodným zákonníkom.
 

Záručné podmienky
 1. Ak Tovar vykazuje zjavné chyby, t.j. najmä ak je Tovar Kupujúcemu predaný v poškodenom transportnom obale, je Kupujúci oprávnený Tovar neprevziať. V takom prípade zostáva zachovaný nárok Kupujúceho na poskytnutie riadneho plnenia Predávajúceho alebo na vrátenie kúpnej ceny podľa voľby Kupujúceho.
 2. V prípade, že sa po prevzatí Tovaru Kupujúcim vyskytnú v záručnej dobe chyby Tovaru, môže Kupujúci uplatniť svoju oprávnenú Reklamáciu.
 3. Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Zákona, s výnimkami stanovenými Zákonom. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 4. Pri doručení tovaru, zodpovedná osoba tento tovar prevezme, skontroluje zásielku, dokumentáciu (faktúru, obal), rozhodujúci dátum na lehotu plynutia reklamácie je dátum prijatia zásielky.
 5. Reklamovaný Tovar zaslaný späť Predávajúcemu na dobierku Predávajúci nepreberá.
 6. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy vo všetkých prípadoch stanovených Zákonom. Odstúpenie je voči Predávajúcemu účinné od okamihu, keď je mu doručené písomné prehlásenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy (e-mailom, poštou). V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.
 
Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru
 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má spotrebiteľ - kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ - kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 2. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť závadnú vec za nezávadnú, ak to spotrebiteľovi - kupujúcemu nespôsobí závažné  ťažkosti.
 3. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má spotrebiteľ - kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú spotrebiteľovi - kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však spotrebiteľ - kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 4. Predávajúci poučil spotrebiteľa - kupujúceho o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 Občianskeho zákonníka a právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 623 Občianskeho zákonníka tak, že umiestnil tento Reklamačný poriadok na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a spotrebiteľ - kupujúci mal možnosť si ho prečítať v čase pred odoslaním objednávky.
 
Vybavenie reklamácie 
 1. Reklamovný tovar sa zasiela poštou na adresu Predávajúceho. Odporúčame zároveň zaslať e-mailom  vyplnený Reklamačný list, ktorý Kupujúci následne vytlačený priloží k späť zasielanému tovaru (nie je podmienkou, slúži na identifikáciu reklamácie).
 2. Predávajúci v plnej miere zodpovedá za sledovanie plynutia lehoty na reklamáciu v v súlade s príslušným ustanovením Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka a bezodkladné kontaktovanie zákazníka o vybavení reklamácie v zákonom určenej lehote formou e-mailu, SMS, resp. doporučeného listu.
 
Záverečné ustanovenia
 
V prípade akejkoľvek Reklamácie informuje Kupujúci Predávajúceho o uplatnení reklamácie a dohodne sa s ním na najvhodnejšej forme reklamačného postupu.

Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť 23.01.2015. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.
 Naposledy navštívené
Zatiaľ ste nenavštívili žiaden článok / produkt.